Program Szkolenia

Zaplanowany, w ramach projektu „Centrum Wolontariatu Młodzieży w Bielsku-Białej – odpowiedź na realne potrzeby młodych!” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Program NOWEFIO – pakiet szkoleniowy obejmuje proces podnoszenia kompetencji w ramach następujących warsztatów:

 1. budowy kompetencji miękkich – autoprezentacji, budowy relacji w grupie, asertywności, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mojego miejsca w grupie;
 2. wolontariusz w akcji – zarządzania czasem, zarządzania sobą w czasie, pozyskiwania środków na działania wolontariackie, współpracy z organizacjami pozarządowymi, komunikacji z instytucjami, znaczenia wolontariatu dla mojej przyszłości;
 3. wolontariusz w sieci – budowania marki, promocji wolontariatu w sieci, promocji wolontariatu w mediach społecznościowych, tworzenia treści, budowy społeczności

Powyższy pakiet szkoleniowy obejmuje 30 godzin warsztatów, które w okresie od września 2023 do listopada 2025, zostaną przeprowadzone w szkołach ponadpodstawowych w Bielsku-Białej.Wartością dodaną projektu pozostaje wyłonienie liderów wolontariatu w każdej szkole ponadpodstawowej biorącej udział w działaniach projektowych.

Pakiet 60 godzin szkoleniowych będzie obejmował następujące bloki tematyczne:

 1. kompetencje dobrego lidera;
 2. zarządzanie grupą i motywowanie do działania;
 3. negocjacje;
 4. budowanie autorytetu i zaufania;
 5. „zarządzanie siecią”, czyli wypracowanie kompetencji menedżerskich niezbędnych do kierowania siecią szkolnych wolontariatów;
 6.  zarządzanie strategiczne, zarządzanie marketingowe;
 7. akty prawne i dokumenty regulujące współpracę z wolontariuszami;
 8. źródła, procesy i metody rekrutacji wolontariuszy, sposoby motywowania pozafinansowego;
 9. wyznaczanie celów, delegowanie zadań, monitoring działań wolontariuszy;
 10.  stosowanie rozwiązań poprawiających współpracę z wolontariuszami w sytuacjach kryzysowych;
 11. budowanie tożsamości koordynatora wolontariatu (tworzenie Indywidualnego Planu Rozwojowego).